Kuteb Voice

Kurug foto Kuteb

Ni si kubur na foto. Sir foto ti fu ku sha mbweti wu a yaenfa.

Sir kujwo rici ti u sae foto ti she,

Sir kujwo ife ti sae foto ti kujwo ife

About these photos