Kuteb Voice

Foto kuteb

Ataenti kae ikentikwen Kalaam media

Kusog rifen na anyisu makaranta

Unde ti uwe ti ku kafe Bible ba unju kuteb

Kumbug ikyang kwaya

Risutiren na Anda ti RCCN Yamusa

Kumbug ataenti ku kafe ira

Unde ti a tom ba kutun unju kuteb kiye Kalaam media workshop Jos

Ikentikwen risu kutsingken ti pwen

Ikenti ti unju kuteb

Uwae ritug ti ta kimbae iten